Novinky
Upcyklacia

V e shope ponúkame rôzne vecičky vyrobené "upcykláciou". Zo starého - nové... Tašky, ruksaky, hračky...  

viac

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nákup tovaru na stránke www.dandelion.com môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

 

ČLÁNOK I.

OBJEDNÁVKA

 

 1. Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému www.dandelion.com písomnou formou - objednávkou cez e-shop.

       Takto realizovaná objednávka je považovaná za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 1. Realizovať objednávku je možné len po zaregistrovaní.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH. Objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky.
 3. Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms správy). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.
 4. Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.
 5. Po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky (tzv. akceptáciu).
 6. Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho a kupujúceho).
 7. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania akceptácie predávajúcim  kupujúcemu, t.j. v deň zaslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomne (e- mail). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 

 

 

ČLÁNOK II.

DODACIE LEHOTY

 

 1. Dodacie lehoty sú rôzne, v závislosti od dostupnosti tovaru .
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu zaslania akceptácie. K dodacej lehote sa predávajúci nezaväzuje, nakoľko môže trvať aj niekoľko mesiacov  v závislosti od dostupnosti tovaru. 
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektorý  tovar  nie je skladom, a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

 

ČLÁNOK III.

CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Cena tovaru je uvedená pri jednotlivých druhoch tovaru v nákupnom systéme www.dandelion.com
 2. Akciové ceny sú platné po dobu uvedenia v nákupnom systéme pri tovare. Dodatočné zľavy poskytované nad rámec zliav uvedených pri jednotlivých produktoch, individuálne zľavy pre kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe spolupráce s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 3. Kupujúci uhrádza platbu  dobierkou, alebo prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry zo strany predávajúceho.
 4. Pri odovzdaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné náklady – dobierka, kuriér ak nie je pri objednávke uvedené inak.
 5. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom  pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 6. Pri každej zásielke je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list(ak si kupujúci neprial inak).
 7. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 1. Kuriér (EMS Slovenskej pošty) 
 2. Balík (Slovenská pošta a.s.)
 1. Výška nákladov na dopravu je uvedená v Doprava tovaru a bude vždy súčasťou objednávky.

 

 

ČLÁNOK IV.

PREBERANIE TOVARU

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktu až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho, kuriérovi, alebo doručovateľovi Slovenskej pošty. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je  povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 

ČLÁNOK V.

NEPREBRATIE TOVARU

 

 1. Ak kupujúci zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).
 2. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným.
 3. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa pravidiel uvedených v článku VI.

 

 

ČLÁNOK VI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou.
 2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.
 3. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.
 4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
 1. Ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 3. Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 1. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške  50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 1. Produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať.
 2. Nie je možné skontaktovať sa  s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, neodpovedá na e maily a pod.).

 

 

ČLÁNOK VII.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1. Na každý predaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja s výnimkou tovaru potravinového charakteru (Káva, čokoláda, pochutiny, ...) na ktoré sa vzťahuje záručná doba (dátum spotreby) uvedená na obale daného produktu stanovená jeho výrobcom.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky a písomne (e-mail) oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akú. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 4. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
 5. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

 

 

ČLÁNOK VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

        Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného, alebo Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 04. 2020.

Copyright 2020 - 2021 © ozhans.sk